Μπουφίδου 42 Λιβαδειά, ΤΚ 32131, Βοιωτία
Δευτέρα - Παρασκευή 09:00 - 14:00 & 17:30 - 21:00
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Μπουφίδου 42 Λιβαδειά, ΤΚ 32131, Βοιωτία
Δευτέρα - Παρασκευή 09:00 - 14:00 & 17:30 - 21:00

HACCP

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP

Σήμερα, η εφαρμογή ενός Συστήματος HACCP αποτελεί νομική υποχρέωση όλων των επιχειρήσεων τροφίμων γεγονός που εκφράζεται μέσα από τις απαιτήσεις των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμούς 178/2002 και 852/2004.

Ο έλεγχος εφαρμογής του HACCP σύμφωνα με τη νομοθεσία γίνεται υποχρεωτικά και απροειδοποίητα από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), ο οποίος σύμφωνα με το Νόμο 2741/99 σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης προτείνει την επιβολή προστίμων, την αναστολή λειτουργίας και σε ορισμένες περίπτωση ακόμα και την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης.

Η εταιρεία μας, έχοντας μεγάλη εμπειρία στη μελέτη και διαχείριση συστημάτων HACCP αναλαμβάνει με τεχνική και επιστημονική επάρκεια την ανάπτυξη και την διαχείριση τους σε ανταγωνιστικές τιμές.

εφαρμογή συστήματος HACCP
HACCP - Εισαγωγή

Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην βιομηχανία τροφίμων κοιτούν θετικά προς την κατεύθυνση της πιστοποίησης με HACCP. Στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης η εφαρμογή των αρχών του HACCP είναι υποχρεωτική. Η πιστοποίηση όμως του συστήματος HACCP παραμένει προαιρετική. Εδώ παραθέτονται συνοπτικά οι λόγοι για τους οποίους μπορεί η πιστοποίηση HACCP να είναι κατάλληλη και χρήσιμη στην εταιρεία σας. Επίσης περιλαμβάνει και στοιχεία σε σχέση με το που μπορούν να βρεθούν περισσότερες πληροφορίες.

Τι είναι το HACCP;

Το HACCP είναι ένα σύνολο (ή σύστημα) αρχών και κανόνων που σχετίζονται με την σύντμηση των λέξεων "Hazard Analysis and Critical Control Points" δηλαδή "Ανάλυση Επικινδυνότητας και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου". Το HACCP δημιουργήθηκε στις ΗΠΑ και αποτελεί μία συστηματική προσέγγιση στην διαχείριση της ασφάλειας ποτών και τροφίμων δηλαδή στην παραγωγή ασφαλών και αποδεκτών τροφίμων. Το σύστημα HACCP δημιουργήθηκε με σκοπό να εξαλείψει επεισόδια όπως: τροφικές δηλητηριάσεις, αρρώστιες, κατανάλωση μη ασφαλών ποτών και τροφίμων ή την ύπαρξη ανεπιθύμητων ουσιών ή ξένων σωμάτων. Το σύστημα HACCP βασίζεται στον εντοπισμό, επίβλεψη αποτελεσματική διαχείριση και παρεμπόδιση της επικινδυνότητας που μπορεί να προκύψει κατά την διαδικασία παραγωγής ή σύνθεσης τροφίμων και ποτών. Ως "επικινδυνότητα" μπορεί να χαρακτηριστεί οτιδήποτε που η ύπαρξή του μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα υγείας στον καταναλωτή.

Ωφέλειες που προκύπτουν από την εφαρμογή του HACCP

Οι κυριότερες ωφέλειες που προκύπτουν από την εφαρμογή και πιστοποίηση του HACCP είναι οι κάτωθι: . Την εγγύηση της παραγωγής ασφαλών και αποδεκτών τροφίμων.. Την παροχή πλεονεκτήματος όταν η επιχείρηση έρχεται σε επαφή με δημόσιους οργανισμούς υγείας και συναφείς φορείς αποδεικνύοντας με τεκμηριωμένο τρόπο το υψηλό επίπεδο φροντίδας για την ασφάλεια των προϊόντων και την υγιεινή της παραγωγής. . Την ύπαρξη πιστοποιημένου συστήματος από φορέα πιστοποίησης διεθνούς κύρους που επιβεβαιώνει την συμμόρφωση του συστήματος ως προς τις απαιτήσεις εξαγωγών που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. . Αυξάνει τις πιθανότητες για πώληση προϊόντων σε αλυσίδες υπεραγορών. .Βελτιώνει την εικόνα της επιχείρησης στα μάτια των εμπλεκομένων μερών και πελατών.

Τι εξυπηρετεί η πιστοποίηση κατά HACCP

Από την στιγμή που το σύστημα HACCP έχει εγκατασταθεί και εφαρμόζεται, μπορεί να επιθεωρηθεί από ανεξάρτητο εξωτερικό φορέα. Μετά από μία επιτυχή επιθεώρηση του συστήματος από έναν έγκυρο φορέα πιστοποίησης, θα εκδοθεί στην επιχείρηση ένα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό κατά HACCP. Το πιστοποιητικό αυτό προβάλει την απόδειξη ότι ο οργανισμός σας είναι δεσμευμένος ως προς τα θέματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων και ότι έχει και λειτουργεί με προθυμία μία ασφαλή παραγωγή και διάθεση. Η πιστοποίηση παρέχει επίσης και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην προβολή και διαφήμιση της επιχείρησης όπως επίσης και βελτιώνει σταθερά την εικόνα της επιχείρησης στα μάτια των ευαισθητοποιημένων φορέων, των πελατών, των εργαζομένων και των μετόχων.

ISO 22000 - HACCP

Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων - Ανάλυση Κίνδυνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου

Το ISO 22000 είναι ένα Διεθνές Σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων που έχει αντικαταστήσει το Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1416. Στόχος είναι η διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων, δηλαδή η επίτευξη προϊόντων διατροφής ασφαλών για την υγεία του καταναλωτή. Το Σύστημα μπορεί να εφαρμοστεί σε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών και των ειδών. Βάσει του ισχύοντος, πλέον, Κανονισμού 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, που αντικαθιστά την Οδηγία 93/43/ΕΟΚ απαιτείται η εφαρμογή, η διατήρηση και η αναθεώρηση ενός Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων, στο οποίο περιλαμβάνεται η Ανάλυση Κινδύνων και Κρισίμων Σημείων Ελέγχου (HACCP) για τις επιχειρήσεις που:
 • Παρασκευάζουν
 • Μεταποιούν
 • Παράγουν
 • Συσκευάζουν
 • Αποθηκεύουν
 • Μεταφέρουν
 • Διανέμουν
 • Διακινούν
 • Προσφέρουν προς πώληση τρόφιμα

Περιλαμβάνονται δηλαδή συσκευαστήρια, βιομηχανίες τροφίμων, εστιατόρια, υπεραγορές catering, ξενοδοχεία που διαθέτουν χώρους μαζικής εστίασης κ.λ.π.

Τα οφέλη από την εγκατάσταση και πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων συνοψίζονται στα ακόλουθα:
 • Ενισχύεται η φήμη της εταιρείας ως προς τη δυνατότητα της να προστατεύσει την υγεία του καταναλωτή.
 • Με την εφαρμογή προληπτικών μέτρων, μειώνεται το κόστος παραγωγής λόγω της μείωσης απορρίψεων παρτίδων προϊόντων.
 • Αποκτά η επιχείρηση σοβαρό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών στις εξαγωγικές δραστηριότητες καθώς ανοίγονται ευκαιρίες για διείσδυση σε διεθνείς αγορές.
 • Παρέχονται αποδείξεις στις αρμόδιες αρχές συμμόρφωσης με τη νομοθεσία.
 • Αποδεικνύεται η ευαισθησία της επιχείρησης για την προστασία της δημόσιας υγείας και η ικανότητα της να παράγει ασφαλή τρόφιμα.

Αποτελεί απαίτηση των πελατών ως εγγύηση ασφαλείας των προϊόντων, καθώς πρόκειται για ένα έγκυρο σύστημα που διαχειρίζεται την ασφάλεια των τροφίμων (όλο και περισσότερες επιχειρήσεις απαιτούν από τους προμηθευτές τους να διαθέτουν πιστοποιημένο σύστημα HACCP).
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP
Οι Υπηρεσίες μας

Κάθε εφαρμογή μας συνοδεύεται πάντα από συγκεκριμένο φάκελο παρασιτοκτονίας (HACCP)

ο οποίος περιλαμβάνει τα παρακάτω έγγραφα:

 • Μελέτη του χώρου με προτάσεις αντιμετώπισης και προσφορά.
 • Συμβόλαιο με τον πελάτη.
 • Χαρτογράφηση του χώρου με τις θέσεις δολωματικών σταθμών και μηχανικών παγίδων τρωκτικών καθώς και συσκευών παγίδευσης ιπτάμενων εντόμων.
 • Πληροφοριακά στοιχεία φαρμάκων δηλαδή έντυπο, έγκριση, MSDS
 • Στοιχεία ασφαλείας ( MSDS ) δολωματικών σταθμών και εγκρίσεις συσκευών παγίδευσης ιπτάμενων εντόμων.
 • Καρτέλα προγράμματος.
 • Καρτέλα παρακολούθησης έργου.
 • Πιστοποιητικό απεντόμωσης, μυοκτονίας.
 • Εκθέσεις για την πορεία των εργασιών.