Κυριότερα έντομα στόχοι:Έντομα Αποθηκών:Τρωκτικά στόχοι:

  • Εταιρίες τροφίμων
  • Ξενοδοχεία

  • Πολυκατοικίες
  • Διαμερίσματα
  • Νοσοκομεία
  • Δημόσιες Υπηρεσίες
  • Σχολικά κτήρια
  • Εταιρίες - Γραφεία
  • Πλοία
  • Βιομηχανίες - Εργοστάσια